Dragi prieteni.

În acest material dorim să ne îndreptăm atenția spre un eveniment care are legătură cu viața noastră de credință. Dumnezeu revine spre a-și lua acasă pe cei ce vor fi iubit venirea Lui” (2 Timotei 4:8). Vrem să vedem din perspectiva Bibliei și al Spiritului Profetic ce este, ce condiții trebuiesc îndeplinite, când se va întâmpla, cine și cum vor fi sigilați cei pe care Dumnezeu îi va chema ,,veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia ” (Matei 25:34)

BR. 91 „De aceea şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi”. Matei 24, 44.

,,Această oră necunoscută este înainte de aceea în care numele noastre în parte vor fi chemate înaintea tribunalului ceresc. După declaraţia apostolului Petru, judecata va începe cu casa lui Dumnezeu, adică de la acei credincioşi azi în viaţă. Acest ceas al judecăţii va veni pe neaşteptate pentru noi, fără o înştiinţare de mai înainte. Cine poate şti? Această serie de articole sau o alta asemănătoare poate că sunt ultima sforţare a Spiritului Sfânt pentru a ne trezi şi a ne cerceta starea noastră şi a primi harul înainte de a fi prea târziu. Odată timpul sosit, ceasul judecăţii sună, iar numele sunt chemate înaintea Judecătorului. După ce fiecare dosar este cercetat, este dată o hotărâre fără recurs şi ale cărei urmări sunt veşnice. O! Dumnezeu să ne ajute să înţelegem solemnitatea şi importanţa de temut a ceasului în care trăim. Dacă noi am putea să ne deschidem ochii şi să contemplăm scenele care se desfăşoară astăzi în cer, inimile noastre s-ar umple de teamă. Atunci am striga către Dumnezeu zi şi noapte: „Doamne, spală-mă, transformă-mă primeşte-mă, ia-mă Tu cu totul”. Ioel descrie starea care ar trebui să se găsească în biserică la apropierea zilei celei mari a Domnului: „Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima…. Sfâşiaţi-vă inimile nu hainele. Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare” de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă!… Slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar, şi să zică: „Doamne îndură-Te de poporul Tău”!… (Ioel 2, 12-17.) Iar ţefania adăugă (2, 3): „Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului”.

 • Să vedem câteva texte care ne arată că se va ține o judecată, fiecare persoană va trebui să dea socoteală înaintea unui Dumnezeu sfânt pentru viața trăită pe acest pământ. De aceea Dumnezeu va face o cernere sigilându-și credincioșii.

Eclesiastul 12:14 „Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. „

2 Corinteni 5:10 „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.”

Apocalipsa 14:7 „El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

 • Un lucru la fel de important este că fiecare vorbă, faptă bună sau rea, cugetare, gând, lucrare etc. sunt scrise în cărțile din ceruri.

Daniel 7:10 „Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.”

Apocalipsa 20:12 „Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.”

,,Mulţi au doar o formă de evlavie, numele lor se află în registrul comunităţii, dar în cer au un raport pătat. Îngerul raportor a înregistrat cu credincioşie faptele lor. Fiecare faptă egoistă, fiecare cuvânt urât, fiecare datorie neîmplinită şi fiecare păcat ascuns, împreună cu orice prefăcătorie abilă, toate sunt înregistrate în cartea de aducere-aminte, ţinută de îngerul raportor. 2M. 441

Notă: Deci este clar că, cei care declară că Dumnezeu nu face nici bine și nu face nici rău, rostesc un neadevăr, potrivit cu textele prezentate, vedem că Dumnezeu va răsplati fiecăruia după faptele lui.

Ce este sigilarea și unde este pus sigiliul celor credincioși

Ezechiel 9:4 „Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.”

Apocalipsa 7:3 „zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”

,,Ce este oare sigiliul viului Dumnezeu care este pus pe fruntea copiilor poporului său? – Este un semn care poate fi văzut numai de îngeri, dar pe care nici un ochi omenesc nu-l poate deșcifra. El este pus cu scopul ca îngerul nimicitor să vadă acest semn al răscumpărării. CBVT. 260

O altă categorie de sigilați

 Apocalipsa 14:9-10 „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.”

 • Amănuntul care trebuie reținut este că această grupă prezentată aici, va primi sigiliul pe frunte sau pe mână. Oare acest semn este vizibil pentru ceilalți?

 Apocalipsa 13:17 „şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.”

 • Este foarte clar că este vizibil, pentru că cei care îl au, trebuie să se cunoască și să nu dea posibilitatea celor ce nu au semnul să facă vânzări sau să cumpere.

Fazele sigilării

 1. Să analizăm o scoatere, o sigilare, o cernere care are ca scop smulgerea neghinei (cei răi) din grâu (cei credincioși)

 Matei 13:24-30″Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat. Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina. Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: ‘Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?’ El le-a răspuns: ‘Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.’ Şi robii i-au zis: ‘Vrei dar să mergem s-o smulgem?’ Nu’, le-a zis el, ‘ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea. Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.»”

 • Cine va face această cernere (smulgerea neghinei)?

 Matei 13:41 „Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea”

 • Unde mai găsim o astfel de lucare identică cu pilda din Matei 13:24-30?

 Ezechiel 9:2 „Şi iată că au venit şase oameni de pe drumul porţii de sus dinspre miazănoapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in şi cu o călimară la brâu. Au venit şi s-au aşezat lângă altarul de aramă.”

 Ezechiel 9:4 „Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi strigă ( traducerea KJ) din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.”

Notă: Ierusalimul în profeția Biblică reprezintă poporul lui Dumnezeu

 Apocalipsa 7:3 „zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”

 • Să observăm un amănunt: sigilarea din Ezechiel 9 este acelaș lucru cu sigilarea din Apocalipsa 7

Sigilarea slujitorilor lui Dumnezeu este tocmai lucrarea care i-a fost descoperită lui Ezechiel în viziune. Ioan a fost martorul aceleiaşi viziuni uimitoare. MP.445

2. Să vedem o altă sigilare sau un apel de ieșire a celor credincioși dintre cei necredincioși:

 Apocalipsa 18:4 „Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”

Cine vor fi sigilați prima dată

Notă: În cuvântul scripturii găsim că cei credincioși și necredincioși,grâul și neghina vor fi împreună până la ,,seceriș” „Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş (Matei 13:30)

,,Îngerul care a vizitat cândva Sodoma va vesti acelaşi semnal de avertizare: „Fugi şi salvează-ţi viaţa”. Potirele mâniei lui Dumnezeu nu pot fi turnate pentru nimicirea celor nelegiuiţi şi a faptelor lor, până când poporul lui Dumnezeu nu va fi judecat şi până când nu se va lua o decizie în dreptul tuturor celor care au fost credincioşi, atât al celor care se află în viaţă, cât şi al celor ce au murit. MP.446

 Ezechiel 9:4 „Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.”

 Ezechiel 9:6 „…dar să nu vă atingeţi de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu cel Sfânt!” Ei au început cu bătrânii care erau înaintea Templului.”

,,Aici, vedem că biserica — Sanctuarul Domnului — a fost prima care a simţit lovitura mâniei lui Dumnezeu. 5M. 211

Când a început sigilarea și unde

 Să vedem câteva lucruri importante de știut: Moise a primit porunca ca să facă un cort care avea să fie locul de întâlnire cu Dumnezeu, iar modelul i-a fost arătat lui Moise pe munte de Dumnezeu și trebuia să fie după modelul cresc.

 Exodul 26:30 „Cortul să-l faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte.”

 Evrei 8:5 „Ei fac o slujbă care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.”

Potrivit textelor Biblice cortul și slujbele din el, erau copia fidelă a celor din cer. Să vedem când a început sigilarea.

 TV324-328,,Profeția care părea să descopere în modul cel mai clar timpul celei de a doua veniri era aceea din Daniel 8, 14: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi sfântul Locaș va fi curățit”. Folosind regula lui de a face din Scriptură propriul interpret, Miller a văzut că o zi în profeție reprezintă simbolic un an (Numeri 14, 34; Ezechiel 4, 6); a văzut că perioada de 2300 zile profetice, sau ani literali, se întindea până departe, dincolo de încheierea dispensațiunii iudaice, deci, nu se poate referi la sanctuarul acelei dispensațiuni. Miller a acceptat concepția unanim recunoscută pe atunci și a înțeles că în era creștină pământul este sanctuarul și, ca urmare, curățirea sanctuarului, profetizată în Daniel 8, 14, reprezintă curățirea pământului prin foc, la a doua venire a lui Hristos.

,,În capitolul opt din Daniel n-a găsit nici o cheie pentru începutul celor 2300 de zile; îngerul Gabriel, cu toate că i se poruncise să-l facă pe Daniel să înțeleagă viziunea, i-a dat numai o explicație parțială. Și atunci când persecuția teribilă care urma să se abată peste biserică a fost descoperită viziunii profetului, puterea fizică l-a părăsit. El n-a mai putut suporta, iar îngerul l-a lăsat singur pentru o vreme. Daniel „a leșinat și a fost bolnav timp de câteva zile”.

,,Însă Dumnezeu a poruncit solului Său: „Fă pe acest om să înțeleagă vedenia”. Această însărcinare trebuia îndeplinită. În ascultare de această însărcinare, îngerul s-a întors la Daniel și i-a zis: „Am venit să-ți dau pricepere și înțelegere … de aceea ia aminte și înțelege vedenia”. (Daniel 8, 27.16; 9, 22.23.25-27). În vedenia din capitolul 8 era un punct important care fusese lăsat neexplicat, referitor la timp — perioada de 2300 de zile, de aceea îngerul, rezumând explicația, a zăbovit mai ales asupra acestui punct.”

Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra Cetății Sfinte…. Să știi deci și să înțelegi că, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul, Mesia, la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste șaizeci și două de săptămâni, Mesia va fi stârpit și nu va avea nimic…. El va face legământ cu mulți timp de o săptămână; dar la jumătatea săptămânii, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare.”

,,Îngerul fusese trimis la Daniel cu scopul precis de a-i explica punctul pe care nu-l înțelesese în viziunea din capitolul opt, declarația cu privire la timp — „până vor trece două mii trei sute de zile, apoi sfântul locaș va fi curățit”. După aceea i se porunci lui Daniel: „Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia”, primele cuvinte ale îngerului au fost: „Șaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău și cetății tale cele sfinte”. Cuvântul tradus aici prin „hotărât” înseamnă literal „tăiat”, șaptezeci de săptămâni, reprezentând 490 de ani, sunt declarați de înger a fi tăiați, ca aparținând îndeosebi iudeilor. Însă din ce au fost tăiați? Cele 2300 de zile erau singura perioadă de timp menționată în capitolul 8, deci aceasta trebuie să fie perioada din care au fost tăiate cele șaptezeci de săptămâni; ele sunt deci o parte din cele 2300 de zile, iar aceste două perioade trebuie să înceapă în același timp. Cele șaptezeci de săptămâni erau declarate de înger să înceapă la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Și dacă se putea găsi data acestei porunci, atunci putea fi precizat punctul de plecare pentru marea perioadă de 2300 de zile” .

,,Decretul căutat se găsea în capitolul șapte din Ezra, versetele 12-26. În forma lui cea mai completă fusese dat de Artaxerxe, împăratul Persiei, în anul 457 în. Hr. Însă, în Ezra 6, 14 se spune că a fost clădită Casa Domnului din Ierusalim „după porunca (decretul) lui Cirus, Darius și Artaxerxe, împăratul Persiei”. Acești trei împărați, prin emiterea, reafirmarea și completarea decretului, l-au adus la desăvârșirea prevăzută de profeție, pentru a marca astfel începutul celor 2300 de ani. Luând deci anul 457 în. Hr. timpul când a fost completat decretul, ca dată a poruncii, s-a văzut că toate precizările profeției cu privire la cele șaptezeci de săptămâni se împliniseră”.

De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Mesia, Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni apoi șaizeci și două de săptămâni”, adică șaizeci și nouă de săptămâni sau 483 de ani. Decretul lui Artaxerxe a intrat în vigoare în toamna anului 457 în. Hr. Începând cu această dată, cei 483 de ani se întind până în toamna anului 27 d.Hr. (vezi notele suplimentare). Atunci s-a încheiat această profeție. Cuvântul „Mesia” înseamnă „Cel Uns”. În toamna anului 27 d.Hr., Hristos a fost botezat de Ioan și a primit ungerea Duhului.

El va încheia un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână”. „Săptămâna” amintită aici este ultima dintre cele șaptezeci; ea reprezintă ultimii șapte ani din perioada pusă deoparte pentru iudei. În vremea aceasta, care începe de la anul 27 până la anul 34 d.Hr., Hristos în mod personal, apoi prin ucenicii Săi, a adresat invitația Evangheliei îndeosebi iudeilor. 

La mijlocul săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare”. În anul 31 d.Hr., la trei ani și jumătate după botez, Domnul nostru a fost răstignit.

,,Cele șaptezeci de săptămâni, sau 490 de ani, rezervați îndeosebi iudeilor, s-au încheiat așa cum am văzut, în anul 34. La această dată, prin acțiunea Sinedriului iudeilor, s-a pecetluit respingerea Evangheliei prin uciderea lui Ștefan și prin persecutarea urmașilor lui Hristos. Așa că, începând de atunci, solia mântuirii n-a mai fost restrânsă la poporul ales, ci a fost dată lumii. Ucenicii, obligați fiind de persecuții să fugă din Ierusalim, au mers pretutindeni vestind Cuvântul.

,,Până aici, toate precizările profeției s-au împlinit în mod izbitor, și începutul celor șaptezeci de săptămâni s-a stabilit fără îndoială în anul 457 în. Hr., iar încheierea lor în anul 34 d.Hr. De la această dată nu mai este nici o dificultate în a găsi încheierea celor 2300 de zile. Cele șaptezeci de săptămâni — 490 de zile — fiind tăiate din cele 2300 , mai rămâneau încă 1810 zile. Deci, după terminarea celor 490 de zile, trebuia să se mai împlinească încă 1810 zile. Astfel că, începând cu anul 34 d.Hr., cei 1810 ani se continuau până în anul 1844. Ca urmare, cele 2300 de zile — ani din Daniel 8, 14 se încheiau în anul 1844. Și atunci, la încheierea acestei lungi perioade profetice, după mărturia îngerului lui Dumnezeu, „sanctuarul va fi curățit”. În felul acesta, timpul pentru curățirea sanctuarului — care era aproape în mod general prevăzut că va avea loc la a doua venire — a fost stabilit cu precizie.

Notă: Vedem că Daniel a primit explicarea completă a începerii lucrării Domnului Hristos în sanctuarul ceresc, o lucrare de curățire. Potrivit opiniei generale din vremea lui William Miller, cel care a studiat împlinirea celor 2300 de zile, este că pământul e sanctuarul și că la sfârșitul acestei perioade Dumnezeu revine pe pământ. A fost o mare dezamăgire pentru că deși calculul perioadelor profetice era corect, Domnul nu a revenit. Evenimentul care trebuia să se întâmple era altul.

TV.423-424,,Subiectul sanctuarului a fost cheia care a descuiat taina înțelegerii dezamăgirii din anul 1844. El a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat și armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu dirijase marea mișcare adventă, și a descoperit totodată și datoria prezentă, poziția și lucrarea poporului Său. După cum ucenicii lui Isus, după noaptea teribilă de groază și dezamăgire, au fost „bucuroși când au văzut pe Domnul”, tot așa s-au bucurat și aceia care așteptaseră cu credință a doua Lui venire...Cu toate că, asemenea primilor ucenici, ei nu înțeleseseră solia pe care o duceau, ea fusese totuși corectă în toate aspectele.

,,Atât profeția din Daniel 8, 14: „Până vor trece 2300 de seri și dimineți și sfântul Locaș va fi curățit”, cât și prima solie îngerească: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă: căci a venit ceasul judecății Lui” arătau către lucrarea lui Hristos din Locul Preasfânt, către judecata de cercetare, și nu către venirea lui Hristos pentru răscumpărarea poporului Său și pentru distrugerea celor nelegiuiți. Greșeala nu era în calculul perioadelor profetice, ci în evenimentul ce trebuia să aibă loc la încheierea celor 2300 de zile.

TV.486 În timpul rânduit pentru judecată — încheierea celor 2300 de zile în anul 1844 — a început lucrarea de cercetare și de ștergere a păcatelor. Toți aceia care au luat vreodată asupra lor numele lui Hristos trebuie să treacă prin lucrarea cercetării. Atât cei  vii, cât și cei morți sunt judecați „după lucrurile care au fost scrise în cărți, după faptele lor”.

Condițiile sigilării:

 • Geme și strigă o codiție a sigilării.

Comentariu: O condiție a sigilării este ieșirea din starea de indiferență, avertizându-i atunci când vezi pe frații tăi că păcătuiesc și persistă în pacat. Se spune prea adesea, ce mă interesează pe mine???. Aceasta nu este atitudinea corectă cerută de Dumnezeu. Cain spune la un moment dat ,,Sunt eu păzitorul fratelui meu ?” (Geneza 4:9). Da, chiar suntem păzitorii fraților noștrii.

Textul scripturii spune așa: Ezechiel 33:7-8 „Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi din partea Mea. Când zic celui rău: ‘Răule, vei muri negreşit!’ şi tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta.”

 Isaia 58:1 „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!”

Notă: Observăm că avem o datorie dată de Dumnezeu că atunci când observăm un păcat la fratele nostru, trebuie să îi spunem în umilință cu inima zdrobită, nu cu aroganță, cu invidie sau altceva de felul acesta. Să fim deschiși ca la rândul nostru să primim mustrarea cu toată inima fară resentimente față de cel care ne-a avertizat că am greșit.

 Ezechiel 9:4 „Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi strigă (strigă KJ version) din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.”

GA.170 ,,Observă lucrul acesta: Cei ce primesc amprenta curată a adevărului, lucrată în ei prin puterea Duhului Sfânt, reprezentată printr-un semn făcut de omul cu călimara, sunt cei care suspină și gem din pricina urâciunilor care se săvârşesc» în biserică. Aceasta este dragostea lor pentru sfinţenia, onoarea și gloria lui Dumnezeu și ei au o privelişte clară a vinovăţiei teribile a păcatului, încât sunt reprezentaţi în agonie, chiar oftând și plângând. Citeşte capitolul nouă din Ezechiel.”

5M.210-211 ,,În timpul când mânia Sa se va revărsa în judecăţile Sale, aceşti umili şi devotaţi urmaşi ai Domnului Hristos vor fi deosebiţi de restul lumii prin chinul sufletesc, care este exprimat în jale şi plâns, mustrări şi avertizări. În timp ce alţii caută să arunce o mărturie asupra răului existent şi să scuze nelegiuirea ce predomină pretutindeni, aceia care au zel pentru onoarea şi iubirea lui Dumnezeu pentru suflete nu vor căuta să obţină favoarea nimănui. Sufletele lor neprihănite sunt chinuite, zi de zi, de faptele nesfinte şi de comportări nelegiuite. Ei nu au putere să oprească torentul năvalnic al nelegiuirii şi astfel sunt plini de necaz şi alarmaţi de această stare de lucruri. Ei plâng înaintea lui Dumnezeu atunci când văd religia desconsiderată chiar în căminele acelora care au avut o mare lumină. Ei plâng şi îşi chinuiesc sufletele din cauza mândriei, avariţiei, egoismului şi a înşelăciunii de orice fel în biserică. Duhul lui Dumnezeu, care inspiră la mustrare, este călcat în picioare, în vreme ce slujitorii lui Satana triumfă. Dumnezeu este dezonorat, iar adevărul este făcut fără efect. ,,

Sigiliul lui Dumnezeu va fi pus numai pe frunţile acelora care suspină şi gem pentru fărădelegile făcute pe pământ.”

 • O altă codiție a sigilării este: desăvârșirea caracterului.

 Matei 5:48 „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.”

Cel care va intra în cer trebuie să aibă un caracter care este fără pată sau zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. Nimic care pângăreşte nu va intra acolo. Nici un defect nu va fi văzut în toată oastea răscumpărată.” SCT. 144

,,Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe fruntea unui bărbat necurat sau a unei femei necurate. Nu va fi pus niciodată pe fruntea unui bărbat sau a unei femei ambiţioase sau iubitoare de lume. Nu va fi pus niciodată pe frunţile bărbaţilor sau ale femeilor cu limbă mincinoasă sau cu inimă înşelătoare. Toţi cei care vor primi sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu — candidaţi pentru cer. — 5M.216

Sigiliul viului Dumnezeu va fi pus numai asupra acelora care au o asemănare cu Hristos în caracter.” — The SDA Bible Commentary 7:970.

Patru îngeri puternici mai ţin încă cele patru vânturi ale pământului. Este oprită distrugerea totală. Se înmulţesc continuu accidentele pe uscat şi pe mare, pierderile de vieţi prin furtuni, uragane, accidente rutiere, prin războaie, inundaţii teribile şi cutremure de pământ; vânturile vor fi stârnite de naţiuni spre o bătălie nimicitoare, în timp ce îngerii ţin cele patru vânturi, oprind exercitarea puterii teribile a Satanei în toată furia ei, până când servii lui Dumnezeu sunt sigilaţi pe frunţile lor.Fiți gata, fiți gata vă implor,fiți gata înainte ca să fie pentru totdeauna prea târziu!  GA.42

 • O altă condiție a sigilării este: biruirea firii, a lumii, și a Diavolului.

,,Cei care înving lumea, firea şi pe diavolul vor fi cei favorizaţi, care vor primi sigiliul viului Dumnezeu”. MPP445

 ,,Ne străduim noi, cu toate puterile date nouă de Dumnezeu, să ajungem la măsura staturii de bărbaţi şi femei în Hristos? Căutăm noi plinătatea Lui, tinzând să ajungem tot mai sus, încercând să atingem perfecţiunea caracterului Său? Când slujitorii lui Dumnezeu vor ajunge la acest nivel, vor primi sigiliul pe frunte. Îngerul raportor va declara: „Lucrarea a fost încheiată”.EUZ. 222

TV. —-TRAGEDIA VEACURILOR

MP. —- MĂRTURII PENTRU PASTORI ȘI SLUJITORII EVANGHELIEI

5M. —- MĂRTURII PENTRU COMUNITATE VOL.5

SCT. —- SOLII CĂTRE TINERET

GA. —- GÂNDURI DESPRE CARTEA APOCALIPSEI

CBVT. —- COMENTARII BIBLICE ALE VECHIULUI TESTAMENT

2M. —- MĂRTURII PENTRU COMUNITATE VOL.2

BR. —- BISERICA RĂMĂȘIȚEI ȘI VIITORUL BISERICII ADVENTE

EUZ.—EVENIMENTELE ULTIMELOR ZILE

 6,190 total views,  15 views today