Dragi cititori. În acest material, o să analizăm câteva din ideile pe baza cărora se susține că Sâmbăta ziua de odihnă a fost schimbată cu cea de Duminică. Acest subiect o să-l tratăm atât cu Biblia cât și cu izvoarele istorice aflate la îndemâna cititorului sârguincios, care vrea să descopere adevărul despre ziua de odihnă.(1 Tesaloniceni 5:21 „Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.”)

 Până în prezent ne-am confruntat cu diferite idei și concepții legate de acest subiect, iar în rândurile care urmează o să le prezentăm, împreună cu dovada Biblică că aceste idei nu se pot baza pe Biblie ci își au rădăcinile în tradiție și poruncile date de oameni. (Faptele apostolilor 5:29 „Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!”)

Un bărbat care i-a scris cardinalului catolic Gibbon, cerându-i lămuriri cu privire la schimbarea zilei de odihnă, a primit următorul răspuns:

  

 Baltimore, 25 februarie 1892

Stimate domn! Drept răspuns la prima întrebare pusă în scrisoarea d-voastră, sunt însărcinat să vă adresez următoarele, în numele cardinalului: 1) Cine a schimbat Sabatul? Răspuns: Sfânta Biserică Catolică. 2) Ținând și respectând duminica, cui se supun protestanții: Cuvântului Evangheliei sau Bisericii catolice? Răspuns: Protestanții respectă datina introdusă de Biserica Catolică. Protestanții se contrazic amar când susțin că nu recunosc alt conducător în credința lor decât Biblia și când respectă totuși ziua duminicii, în loc de ziua a șaptea, impusă de Biblie.

 Rămân al d-voastră devotat.

 C.E.Thomas, cancelar.

 (Bible Readings, p.336)

 Adevărata zi de odihnă de Ilie Gheorghișor.pag97

 1.Sabatul a fost dat de Dumnezeu ca un legământ doar pentru evrei?

 Desigur că baza pentru cei care susțin acest lucru, cum că Sabatul era un legământ doar pentru evrei o găsiți în Exodul 31:16-17 „Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic, căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.”

 Ceea ce se scoate din ecuație, este sfârșitul versetului 17 acolo ve-ți găsi și cheia care dezleagă misterul. Oare în prima zi de Sabat, atunci când Dumnezeu sa odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse, câți evrei participau? Până la ridicarea poporului evreu au trecut mulți ani, dar Sabatul a fost păstrat de Dumnezeu însuși, de patriarhi și de oamenii credincioși. Atunci dacă idea că Sabatul a fost dat numai pentru evrei, nu stă în picioare, să luăm aminte la aceste texte:

 Marcu 2:27-28 „Și le zicea lor: Sâmbăta a fost făct pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. Astfel că Fiul Omului este domn și al sâmbetei ” ( Text Biblia Ortodoxă Sinodală)

 Exodul 20:8-11 „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”

 Ezechiel 20:20 „Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!”

 Faptele apostolilor 18:4 „Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe iudei şi pe greci.”

 2.Cine a instituit prima dată Duminica ca zi de odihnă și de ce:

 Daniel 7:25 „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi  legea, şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.”

 ,,Pretenția pe care Satana o ridică acum este aceea că Legea, care a fost rostită de Dumnezeu cu glasul Său, este plină de greșeli și că unele părți din ea au fost date la o parte. Aceasta este ultima mare amăgire pe care el o va aduce asupra lumii. El n-are nevoie să atace întreaga Lege; dacă el îi poate face pe oameni să nesocotească numai un singur precept, scopul său este atunci atins. Căci „cine păzește toată legea, și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.” (Iacov 2, 10.) Consimțind să calce o singură poruncă, oamenii sunt aduși sub puterea lui Satana. Înlocuind Legea lui Dumnezeu cu legea oamenilor, Satana caută să controleze lumea. Lucrarea aceasta este prevestită în profeție. Despre puterea marelui apostat, care este reprezentativă pentru Satana, se spune: „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinții Celui Preaînalt, și se va încumeta să schimbe vremile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui.” (Daniel 7, 25.)HLL763

 ,,Odată îndepărtată Biblia, descoperitoarea erorii, Satana a lucrat după voia lui. Profeția declarase că papalitatea avea să se gândească „să schimbe timpurile și Legea.” Daniel 7, 25… Ca să ducă până la capăt lucrarea profanatoare, Roma s-a încumetat să înlăture din Legea lui Dumnezeu porunca a doua, care interzice închinarea la chipuri, și să împartă porunca azecea în două, pentru a se păstra numărul. IM328

 ,,Spiritul de compromis cu păgânismul a deschis calea ca disprețul față de autoritatea cerului să meargă și mai departe. Satana s-a atins și de porunca a patra și a încercat să dea la o parte Sabatul din vechime, pe care Dumnezeu îl binecuvântase și îl sfințise, iar în locul lui a înălțat sărbătoarea ținută de păgâni ca „venerabila zi a soarelui.” … În primele secole, Sabatul adevărat a fost păzit de toți creștinii. Ei erau geloși pentru onoarea lui Dumnezeu și, crezând că Legea Lui este de neschimbat, au păzit cu zel sfințenia preceptelor ei. Cu mare subtilitate, însă, Satana a lucrat prin agenții săi ca să-și aducă scopul la îndeplinire. Pentru ca atenția oamenilor să fie atrasă asupra duminicii, ea a fost făcută o sărbătoare în cinstea învierii lui Hristos. În această zi se țineau servicii religioase; totuși, era privită ca o zi de recreere, iar Sabatul era încă ținut cu sfințenie. IM328

 ,,Constantin, pe când era încă păgân, a dat un decret poruncind ținerea generală a duminicii ca sărbătoare publică, în tot Imperiul Roman. După convertire, el a rămas un susținător credincios al duminicii și a impus atunci și edictul lui păgân în interesul noii sale credințe. Cinstea arătată acestei zile, însă, nu era încă de ajuns pentru a-i împiedica pe creștini să privească adevăratul Sabat ca ziua sfântă a Domnului. Trebuia făcut încă un pas; sabatul fals trebuia înălțat la egalitate cu cel adevărat. La câțiva ani după decretul lui Constantin, episcopul Romei a conferit duminicii titlul de ziua Domnului. În felul acesta, oamenii au fost conduși treptat să privească această zi ca având un grad de sfințenie. Sabatul original era încă păstrat. IM329

 ,,Arhiînșelătorul nu-și terminase însă lucrarea. El era hotărât să adune întreaga lume creștină sub steagul lui și să-și exercite puterea prin locțiitorul său, semețul pontif care se pretindea reprezentantul lui Hristos. și-a atins scopul prin păgâni numai pe jumătate convertiți, prelați ambițioși și fețe bisericești iubitoare de lume. Din când în când se țineau sinoade grandioase, la care erau convocați demnitarii bisericii din toată lumea. Aproape la fiecare sinod, Sabatul instituit de Dumnezeu era tot mai înjosit, în timp ce duminica era în aceeași măsură înălțată. Astfel, în cele din urmă, sărbătoarea păgână a ajuns să fie onorată ca o instituție divină, în timp ce Sabatul biblic a fost declarat o reminiscență a iudaismului, iar păzitorii săi au fost anatemizați. IM329

 3.Duminica trebuie păzită ca zi de odihnă pentru că Isus a înviat în această zi?

 O astfel de poruncă petru păzirea Duminicii, în cinstea învierii nu găsim pe paginile Bibliei. Din contră profetul spune așa Isaia 66:23 „În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea”, zice Domnul.”

 O astfel de poruncă pentru schimbarea Sabatului o să găsiți totuși pentru cei care vor, dar nu în Biblie. Dacă Domnul Hristos, nu a instituit Duminica ca zi de odihnă, să vedem totuși cine a făcut acest lucru:

 „Duminica nu se bazează pe Scriptură, ci pe tradiție, și este o instituție evident catolică. Noul Testament nu menționează explicit că apostolii au schimbat ziua de închinare, știm asta din tradiție.” The New Revised Baltimore Catechism, 1949,pag. 139

 „Autoritatea bisericii nu poate fi legată de cea a Scripturii, fiindcă biserica a schimbat Sabatul in duminică, nu prin porunca lui Christos, ci prin propria autoritate.” Canon and Tradition, p.263

 „Bineințeles că Biserica Catolică pretinde că schimbarea a fost acțiunea ei…” Schimbarea Sabatului în duminică… „Iar acesta este semnul puterii ei cleziastice și a autoritații în chestiuni religioase.” Gibbons cardinal, Letter, Oct. 28, 1895, from C.F. Thomas (subl. aut.)

 „Duminica este semnul autorității noastre… Biserica este deasupra Bibliei, iar acest transfer al păzirii Sabatului este o dovadă a acestui fapt.” Catholic Record, 1 sept. 1923 (subl. aut.)

 „Intreband Biserica Catolica care este ziua de Sabat, spune : ”Sambăta este ziua de Sabat. De ce ținem duminica în locul Sâmbetei ? Ținem Duminica în locul Sâmbetei, pentru că noi, Biserica Catolică, am transferat solemnitatea ei, de la Sâmbătă la Duminică.” Catehismul doctrinelor catolice, 1957, pag.50

 4. O altă părere este că cele 10 porunci nu ar mai trebui ținute.

 În Biblie ni se relatează despre 3 seturi de legi :

  • Legea ceremonială sau a jertfelor, care reprezenta venirea unui răscumpărător. Mielul care trebuia adus ca jertfă pentru păcat reprezenta pe Isus, adevărata jertfă pentru păcatele omenirii. Ioan 3:16 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”
  • Legea morală ( cele 10 porunci ). Acestea prezentau în primele 4 datoria față de Dumnezeu și în celelalte datoria față de aproapele
  • Legi date de Dumnezeu prin Moise pentru organizarea poporului.

 O să analizăm pentru început pe prima: Legea ceremonială sau a jertfelor preînchipuia marea jertfă care trebuia adusă de Domnul Isus pentru păcatele noastreIoan 1:29 „A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”. Cortul întâlnirii era doar o preînchipuire a lucrurilor din cer pe care Dumnezei i lea arătat lui Moise. Aceste jertfe urmau să își ajungă finalitatea la moartea lui Isus pe crucea Golgotei.

 Isaia 53:3-5 „Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”

 Cele 10 porunci, reprezintă darul lui Dumnezeu pentru omenire. Dacă acest set de 10 porunci, ar sta la baza lumii, orcărui stat, orcărei organizații, orcărei familii, oricărui individ în parte, lumea în care trăim ar fi cu totul alta.

 Romani 7:7-12″Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos?Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti! Apoi, păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci, fără Lege, păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit. Şi porunca, ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit şi, prin însăşi porunca aceasta, m-a lovit cu moartea. Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.” Atunci când Cain la omorât pe Abel aveau ei cele 10 porunci scrise? Dacă nu , atunci cum de a păcătuit. Dacă sa făcut vinovat de ucidere care se regăsește în cele 10 porunci asta înseamnă că acestea erau încă de la întemeierea lumii.

 Ca o încheiere a acestor gânduri, citiți versetuL din Apocalipsa 22:14 versiunea KJ.

 Apocalipsa 22:14(KJ) Ferice de cel ce păzește poruncile, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate.

 KJ version Apoc. 22-14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

Marea luptă dintre adevăr și neadevăr continuă. În această luptă suntem și noi implicați fie că vrem fie că nu. Nimeni nu poate fi neutru. Tu ce vei decide? Celor interesați de acest subiect le stăm la dispoziție. Nu ezitați să ne contactați apăsând butonul de contact !

 5,409 total views,  15 views today